Det er en kjent sak at det enda i 2019 er forskjeller i lønn mellom menn og kvinner. Likestillingen i den vestlige verden, da spesielt i Norden, har kommet langt, men selv i de mest likestilte landene er det uforsvarlige forskjeller i lønnsutbetalinger.

I USA har forkjempere for kvinners rettigheter lenge gjentatt uttrykket «78 cent for en dollar». Med dette menes at for hver dollar menn tjener, får kvinner bare 78 cents for det samme arbeidet. For å håndtere korrekte og rettferdige lønnsutbetalinger, kan små og mellomstore bedrifter benytte seg av Aditro lønnssystem. Lønnsnivået i Norge er det høyeste i verden, men det betyr ikke at det er likt for alle. Det har det foregått en beskjeden og sakte fremgang i lønnsforskjellen, og i dag tjener kvinner i gjennomsnitt 87 % av det menn tjener. Mange vil likevel påpeke tregheten i fremgangen som kan ses gjennom statistikken publisert av SSB. I 1998 utgjorde kvinners lønn i gjennomsnitt 85 % av menns, og ti år senere er dette tallet 87 %.

Deltidsstillinger og bonuser

Ved fast månedslønn er forskjellene mindre enn ved turnusarbeid. I yrker som baserer seg på varierte timeplaner og skiftarbeid, er forskjellene større. I såkalte høytstatusyrker er menns lønn betydelig høyere enn kvinners, og avstanden mellom tallene er spesielt tydelig i yrker hvor arbeidstakere får bonuser og lønnstillegg for gode resultater. I yrker hvor ansatte jobber på provisjon spriker tallene også mer enn ved faste månedslønninger. I følge Statistisk Sentalbyrå må vi også huske på andre faktorer som spiller inn i de økonomiske forskjellene mellom kjønn i dag er at kvinner i mye større grad jobber deltid, og det er flere mannsdominerte arbeidsplasser i privat næringsliv.

Store forskjeller mellom bransjer

Når man ser bort fra forskjeller som en konsekvens av kjønnsdiskriminering i lønnsavtaler, er det noen næringer som både med og uten avtaler om fast månedslønn skaper større økonomiske forskjeller mellom kjønnene enn andre. I finansnæringen tjener kvinner bare 56 % av deres mannlige kollegers inntekt. I byggebransjen er det tilsvarende tallet 65 %. Blant profesjonelle idrettsutøvere tjener kvinner 70 % av det menn tjener. Ikke overraskende er det bransjer og næringer som faller under streng offentlig regulering hvor lønnsforskjellene er betydelig mindre. Ansatte i undervisning, fra førskolelærere til universitetsansatte, har bedre vilkår på tvers av kjønnene. I slike yrker spriker inntektene fra 1 til 9 % mellom menn og kvinner.